Еңбекті қорғау қауіпсіздігі

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС-ның
еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы саясаты

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС (әрі қарай – Компания) өндірістік қызметтің нәтижелеріне қатысты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына басымдық береді.

Осы саясаттың негізгі мақсаттары:

- Жұмысшылар мен айналадағы адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау;

- Активтердің тұтастығын және жабдықтың сенімділігін қамтамасыз ету;

- Қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендету.

-  еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны (әрі қарай – ЕҚ, ӨҚ) қорғау саласындағы қауіпті өндірістік факторлар туралы уақтылы ескерту.

Компания жазатайым оқиғалар мен апаттарға байланысты шығындар мен залалдарға нөлдік төзімділік принципін ұстанады.

Осы саясатты іске асыру үшін компания басшылығы өзі орындайтын мынадай міндеттемелерді өзіне алады және оларды мердігер ұйымдардан орындауды талап етеді:

1.     Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық және ұлттық стандарттардың, ЕҚ, ӨҚ саласындағы ішкі құжаттардың талаптарын сақтау.

2.     ЕҚ, ӨҚ-ға қатысты Компания басшылығының көшбасшылығы мен міндеттемесін көрсету, әрбір қызметкер өзінің жеке қауіпсіздігі мен айналасындағы адамдардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті сезінген кезде әрбір қызметкерді қауіпсіздік мәдениетін дамытуға белсенді тарту.

3.     Компания ішінде де, мердігерлік ұйымдар мен мүдделі тараптар арасында да ЕҚ, ӨҚ саласындағы үздік тәжірибені көтермелеу, дамыту және тарату.

4.     Өндірістік қызметті жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде ЕҚ, ӨҚ саласындағы қауіпті өндірістік факторларды анықтауды және жоюды қамтамасыз ету.

5.   Қызметкерлердің жарақаттануын және денсаулық жағдайының нашарлауын болдырмау үшін денсаулық үшін қауіпсіз және қолайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

6.     Компанияны басқарудың барлық деңгейлерінде ЕҚ, ӨҚ саласында қызметкерлердің құзыреттілігін арттыру және оқытуды жүргізу.

7.   Компанияның барлық қызметкерлері, мердігерлік ұйымдар және мүдделі тараптар арасында ЕҚ, ӨҚ мәселелері бойынша коммуникация мен консультация беруді қамтамасыз ету.

8.   Қызметкерлердің өздеріне немесе айналасындағылардың денсаулығына қауіп төндіретін жағдай туындаған кезде қызметкерлерге жұмыстарды орындаудан бас тартуға заңды құқық кепілдіктерін беру.

9.   Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес мүдделі тараптарды жазатайым оқиғалар туралы уақтылы хабардар етуді және зерттеу жүргізуді қамтамасыз ету.

10.   Қызметкерлердің әрекет ету тиімділігін және компанияның өндірістік объектілерінің авариялық және төтенше жағдайлардағы іс-қимылдарға дайындығын арттыру.

11.   Компанияның ЕҚ, ӨҚ саласындағы қызметі туралы ақпараттың мөлдірлігін, ашықтығын және дұрыстығын, оның мазмұны мен жеделдігін қамтамасыз ету.

12.   Міндеттер мен жауапкершілікті бөлу, оны ұстап тұру және тиімді жұмыс істеу үшін өкілеттіктер беру арқылы ЕҚ, ӨҚ саласындағы басқару жүйесі мен оның көрсеткіштерін тұрақты жақсартуды қамтамасыз ету.

Осы Саясатта көрсетілген міндеттемелер ЕҚ, ӨҚ саласындағы мақсаттарды белгілеу үшін негіз болып табылады, компанияға, мердігерлік ұйымдарға, қызмет көрсетушілерге қолданылады және компанияның серіктестермен іскерлік қатынастар жүйесіне енгізіледі.

Компания басшылығы осы саясатты іске асыру үшін барлық қажетті ресурстарды ұсынуға жауапты.